Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie prowadzi działania priorytetowe na gminie Grudusk na okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z realizacją zadań wynikających z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dn. 20 czerwca 2016r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych oraz przygotowanym planem działania priorytetowego wynikającego z § 38 ust. 1 cytowanego Zarządzenia na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń na terenie gminy Grudusk, wytypowano w miejscowości Rąbież Gruduski rejon dwóch sklepów spożywczo-monopolowych mieszczących się pod adresem Rąbież Gruduski 9 oraz Rąbież Gruduski 35 gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

            Podstawową przyczyną problemu jest wysokie bezrobocie, pozostająca w dalszym ciągu niska świadomość uzależnienia, problemów i konsekwencji z nim związanych, a także akceptacja i przyzwolenie na takie zachowania w środowisku lokalnym.

 

Źródłem informacji - spotkania z mieszkańcami. Oczekiwania społeczne polegają na ograniczeniu zjawiska.

Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie w powyższej miejscowości zjawiska negatywnego wyeliminowanie osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem;

Sporządził: mł. asp. Rafał Brzeziński

W związku z działaniami priorytetowymi w okresie od 01.01.2017r do 30.04.2017r roku podczas służby Wydział Ruchu Drogowego dokonywał kontroli pomiaru prędkości celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie służbowym nr 14 na terenie gminy Grudusk. W powyższym okresie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego za przekroczenia dozwolonej prędkości nałożyli 35 mandatów karnych.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 51 km/h- jeden mandat, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h - dwa mandaty, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 0 31-40 km/h- 3 mandaty, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h dwadzieścia cztery mandaty, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 -20 km/h pięć mandatów.

W/g danych informatycznych KSIP na dzień 30.04.2017roku

Sporządził:

mł. asp. Rafał Brzeziński

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie prowadzi działania priorytetowe na gminie Grudusk na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 .

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

  • Miejscowość Grudusk, ul. Ciechanowska 3a parking sklepu Grześ oraz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła- gromadzenie się młodzieży oraz spożywanie alkoholu

w miejscach objętych zakazem.

  • Miejscowość Grudusk, ul. Ciechanowska - przekraczanie dozwolonej prędkości w ciągu całego dnia na obszarze zabudowanym. Przyczyną problemu jest świadome lekceważenie przepisów ograniczających prędkość oraz bardzo dobry stan infrastruktury drogowej.

Skutkować może to dużą liczbą zdarzeń drogowych

Źródłem informacji - spotkania z mieszkańcami. Oczekiwania społeczne polegają na ograniczeniu zjawiska.

Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie w powyższych miejscowościach zjawisk negatywnych, zwiększę świadomości zagrożeń wynikających z przekraczania prędkości, przestrzega przepisów ruchu drogowego, wyeliminowanie osób spożywających alkohol z miejsc powszechnie dostępnych;

W związku z działaniami priorytetowymi w okresie od stycznia 2017r do maja 2017 dokonano szeregu spotkań społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Grudusk. Podczas spotkań wzięto pod uwagę analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu oraz zgłoszenia mieszkańców. Omówiono działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzegania ustawy alkoholowej w miejscach objętych zakazami, w szczególności kontroli uczestników ruchu drogowego ukierunkowanej na eliminowanie z udziału w nim kierujących po użyciu alkoholu oraz karanie za wykroczenia nieprzestrzegania dozwolonej prędkości i spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

W okresie objętym kontrolą działania na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy Grudusk koncentrowały się na działaniach prewencyjnych, w szczególności na kontroli uczestników ruchu drogowego oraz osób nie stosujących się do Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Sporządził:

mł. asp. Rafał Brzeziński