Zapraszamy  na spotkanie poświęcone ekoschematom i dobrostanowi bydła

ekoschematy plakat.jpg


Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2023 w Grudusku oraz Łysakowie. Serdecznie zapraszamy.

 
347233521_636117128393803_4506849853784473936_n.jpg

OGŁOSZENIE

                  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art.160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 roku będą przyjmowane karty zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027.

Rada Gminy Grudusk dokona wyboru ławników na nową kadencję do orzekania w:

- Sądzie Okręgowym w Płocku - 1 osoba, 

- Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, Wydział Pracy – 1 osoba.

ogloszenie_grudusk.jpg

OGŁOSZENIE

       Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) przekazałem radnym Rady Gminy Grudusk „Raport o stanie Gminy Grudusk za 2022 rok”.

Niniejszy raport przedstawiam także mieszkańcom Gminy Grudusk, dostępny jest na stronie internetowej www.bip.grudusk.com w zakładce „Raport Wójta o stanie gminy”.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad raportem przeprowadza się debatę.