Uchwała Nr Ci.338.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY w WARSZAWIE z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz