UCHWAŁA Nr Ci.339.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. – pobierz