Uchwała Nr Ci.94.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grudusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok - pobierz