INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

 

o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec I kwartału 2021 roku

 

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2021 rok Uchwałą Nr 145/XVI1/2021 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2021 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę - 20 324 791,13 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę - 22 647 728,25 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę - 3 062 638,08 zł, wykonane 1 836 930,99 zł. Planowane rozchody stanową - 739 700,96 zł, wykonane - 184 925,24 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I kwartał 2021 roku zostały wykonane w wysokości 5 217 015,18 zł w stosunku do planu w wysokości 20 324 791,13 zł, co stanowi 25,66%

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za I kwartał 2021 roku zostały wykonane w wysokości 4 607 106,00 zł w stosunku do planu w wysokości 22 647 728,25 zł, co stanowi 20,34%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W I kwartale 2021 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 609 909,18 zł.

Sprawozdania z wykonania budżetu jst według stanu na koniec I kwartału 2021 roku - pobierz