INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2017 rok Uchwałą Nr 186/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 16 526 624,56 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 16 345 210,92 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę - 533 000,00 zł, wykonane - 424 000,00 zł; planowane rozchody - 714 413,64 zł, wykonane - 357 206,82 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za II kwartały 2017 roku zostały wykonane w wysokości

  • 951 448,72 zł w stosunku do planu w wysokości 16 526 624,56 zł, co stanowi 48,11%.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za II kwartały 2017 roku zostały wykonane w wysokości

  • 171 441,99 zł w stosunku do planu w wysokości 16 345 210,92 zł, co stanowi 49,99 %.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W II kwartale 2017 roku wystąpił deficyt w wysokości 219 993,27 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.

Sprawozdanie RB-27ZZ – pobierz

Sprawozdanie RB-27S – pobierz

Sprawozdanie RB-28S – pobierz

SprawozdanieRB-50D – pobierz

Sprawozdanie RB-50W – pobierz

Sprawozdanie RB-N – pobierz

Sprawozdanie RB-Z – pobierz

Sprawozdanie RB-NDS – pobierz

Sprawozdanie RB-ZN – pobierz

Sprawozdanie RB-ZN Krajowe Biuro Wyborcze – pobierz

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK

o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2016 rok Uchwałą Nr 73/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 15 464 465,44 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 15 463 698,39 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę - 859 000,00 zł, wykonane - 859 000,00 zł; planowane rozchody - 859 767,05 zł, wykonane - 859 767,05 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za IV kwartały 2016 roku zostały wykonane w wysokości 14 538 852,86 zł w stosunku do planu w wysokości 15 464 465,44 zł, co stanowi 94,01 %.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za IV kwartały 2016 roku zostały wykonane w wysokości 14 664 535,20 zł w stosunku do planu w wysokości 15 463 698,39 zł, co stanowi 94,83 %.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W 2016 roku wystąpił deficyt w wysokości 125 682,34 zł.

Sprawozdanie RB-27ZZ – pobierz

Sprawozdanie RB-27S – pobierz

Sprawozdanie RB-28S – pobierz

Sprawozdanie RB-50D Krajowe Biuro Wyborcze – pobierz

Sprawozdanie RB-50D Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pobierz

Sprawozdanie RB-50W Krajowe Biuro Wyborcze– pobierz

Sprawozdanie RB-50W Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pobierz

Sprawozdanie RB-N – pobierz

Sprawozdanie RB-Z – pobierz

Sprawozdanie RB-NDS – pobierz

Sprawozdanie RB-PDP – pobierz

Sprawozdanie RB-UZ – pobierz

Sprawozdanie RB-ST – pobierz

Sprawozdanie RB-ZN – pobierz

Sprawozdanie RB-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYT. WYKONANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH – pobierz