KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:

Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się:
  • w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku akademickiego
  • w szkole wyższej - do końca roku akademickiego
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Rodziny wieloletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2014 r. poz. 1863) mogą składać wnioski dostępne w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

lub
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są przez instytucja państwowe oraz firmy prywatne na terenie całego kraju systematycznie się powiększa i jest dostępna na stronie internetowej:

Wykaz dokumentów, jakie należy przedstawić składając wniosek o wydanie karty znajduje się w załączniku Dokumenty do wniosku.

Załączniki:
Dokumenty do wniosku
Oświadczenie do Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie rodzica do Karty Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, uchwała weszła w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochody. Do otrzymania karty uprawnieni są rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio natomiast dzieciom do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 ( Punkt Obsługi Klienta).

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek dla rodzin wielodzietnych, pełna lista miejsc, które oferują zniżki dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

16 czerwca 2014 roku ruszył rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Karta może zostać przyznana dzieciom:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Rodziny wieloletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) mogą składać wnioski dostępne w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

lub
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 

Lista miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są przez instytucje państwowe oraz firmy prywatne na terenie całego kraju systematycznie się powiększa i jest dostępna na stronie internetowej:

Więcej informacji dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie:

Wykaz dokumentów jakie należy okazać składając wniosek o wydanie karty (oryginały lub odpisy):

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. składając wniosek o wydanie duplikatu Karty należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Podkategorie