Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

W RAMACH PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018

Forma zatrudnienia: Umowa na czas określony

Okres zatrudnienia: od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.

1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie:
 2. a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
 3. b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
 4. c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,
 9. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
 10. Wymagania dodatkowe:
 11. a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 12. b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 13. c) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 14. d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
 15. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
  Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
  – opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  – udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  – udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  – wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  – motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  – udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  – motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  – podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa    dzieci i rodzin;
  – prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  – dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
  – monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  – sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  – współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  – współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Grudusk oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 16. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

            5.Wymagane dokumenty:

 1. a) CV ze zdjęciem,
 2. b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135)

 1. C) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 3. e) kopie świadectw pracy,
 4. f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. k) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy)
 7. l) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy)

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk w terminie do 22.12.2017 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 1200)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk (www.grudusk.com lub www.bip.grudusk.com) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudusk, zgodnie z ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U.  z 2016 r., poz. 902, z późn. zm./.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, do zatrudnienia na "stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych " wybrana została Pani Iwona Starus zamieszkała w Wiśniewie.

Uzasadnienie wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, ocenę znajomości obsługi komputera oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Pani Iwona Starus posiada stosowne wykształcenie do podjęcia pracy na stanowisku Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz znajomością zagadnień związanych z obsługą dłużników alimentacyjnych oraz podstawowych aktów prawnych.
 
Grudusk, dnia 28.02.2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, do zatrudnienia na stanowisku "pracownik socjalny" wybrany został Pan Jakub Bartkowski zamieszkały w Mławie.

Uzasadnienie wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, poprzez ocenę pracy pisemnej – sporządzenie wywiadu środowiskowego, ocenę znajomości obsługi komputera oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Pan Jakub Bartkowski posiada stosowne wykształcenie do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny. Podczas testu pisemnego wykazał się umiejętnością sporządzania wywiadów środowiskowych. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą z dziedziny pracy socjalnej, pracowników samorządowych oraz podstawowych aktów prawnych.
 
Grudusk, dnia 18.02.2010

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w dniu 24-02-2011 r., tj. czwartek od godziny 9:00 przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
  • dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych
  • dyplom ukończenia do 2007 r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 5. posiadać nieposzlakowana opinie,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. prawo jazdy kat. B
 8. samochód osobowy do pracy w terenie

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
 4. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 5. znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej