Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, do zatrudnienia na "stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych " wybrana została Pani Iwona Starus zamieszkała w Wiśniewie.

Uzasadnienie wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, ocenę znajomości obsługi komputera oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Pani Iwona Starus posiada stosowne wykształcenie do podjęcia pracy na stanowisku Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz znajomością zagadnień związanych z obsługą dłużników alimentacyjnych oraz podstawowych aktów prawnych.
 
Grudusk, dnia 28.02.2010

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w dniu 24-02-2011 r., tj. czwartek od godziny 9:00 przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
  • dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych
  • dyplom ukończenia do 2007 r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 5. posiadać nieposzlakowana opinie,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. prawo jazdy kat. B
 8. samochód osobowy do pracy w terenie

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
 4. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 5. znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, do zatrudnienia na stanowisku "pracownik socjalny" wybrany został Pan Jakub Bartkowski zamieszkały w Mławie.

Uzasadnienie wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, poprzez ocenę pracy pisemnej – sporządzenie wywiadu środowiskowego, ocenę znajomości obsługi komputera oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Pan Jakub Bartkowski posiada stosowne wykształcenie do podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny. Podczas testu pisemnego wykazał się umiejętnością sporządzania wywiadów środowiskowych. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą z dziedziny pracy socjalnej, pracowników samorządowych oraz podstawowych aktów prawnych.
 
Grudusk, dnia 18.02.2010

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
Starszy referent ds. obsługi dłużników alimentacyjnych

Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,


Wymagania dodatkowe:
 1. biegła umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
 2. samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 5. wysoka kultura osobista