INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 06.02.2019 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Gmina Grudusk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach ogłoszonego przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.)ogłasza otwarty nabór na Partnera do Projektu spoza sektora finansów publicznych .

Do zadań i obowiązków Partnera należeć będzie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku – Wnioskodawcą projektu w zakresie przygotowania i realizacji Projektu, w szczególności zaś:

 • wsparcie merytoryczne (doradcze) w toku planowanych działań aplikacyjnych, a następnie na etapie realizacji Projektu;
 • wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzenia działań objętych Projektem;
 • współudział w realizacji działań w ramach Projektu na etapie jego realizacji.

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 06.12.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 270 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Grudusk.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 13,87 ton żywności;
 • 1588 paczek żywnościowych;
 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 33 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:
 • Kulinarne „Jesienne gotowanie” - 1 spotkanie dla 33 uczestników