INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 14.11.2017 R. /Wtorek/

OD GODZINY 12.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

WAŻNA INFORMACJA!!

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W DNIU 13 Października 2017 ROKU od godziny 10:00 W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

KIEROWNIK GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku

informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
o przyznanie:

* świadczeń wychowawczych Program 500+

*zasiłków rodzinnych

*specjalnego zasiłku opiekuńczego

*świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że od września 2017  roku będzie realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1 268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej  i  1 028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   Osoby i rodziny, które zainteresowane są tą formą pomocy powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej  i złożyć dokumenty członków rodziny potwierdzające uzyskany  dochód  z ostatniego miesiąca.

Kierownik GOPS

Wójt Gminy Grudusk informuje o następującej formie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Grudusk

ZAPISY DO DNIA 31 MAJA 2017R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

 

 UWAGA

Półkolonie w Grudusku

Wójt Gminy Grudusk wraz z organizatorami informuje,

że w dniach od 03 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r. Organizuje

PÓŁKOLONIE LETNIE

dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu Gminy Grudusk

W programie przewidziane:

  1. Zajęcia kulturalno-oświatowe, gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne,

konkursy z nagrodami.

  1. Atrakcyjne wyjazdy m.in.: Ostróda- rejs statkiem; Warszawa – Centrum

zabaw dla dzieci Colorado; Przasnysz – Park linowy; Mława – Basen; Ciechanów – Kino; Olsztyn – Planetarium itp.

  1. Zapewniamy ubezpieczenie dzieci, wykwalifikowaną kadrę oraz wyżywienie dla uczestników / 2 posiłki dziennie /.

CAŁKOWITY KOSZT PÓŁKOLONII – 400 ZŁ. OD DZIECKA

Liczba miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku w godzinach od 8.00 do 16:00

Możliwość zapisów telefonicznych pod nr 236175070.

Zapisy do 12 Czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii. Państwa dziecko w atrakcyjny sposób spędzi wakacyjny czas.