Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
   
 2. osobie w rodzinie - oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarującej, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
   
 3. rodzinie, której dochód (suma miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie) nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej " kryterium dochodowym rodziny;" - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2 – 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 "kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych", oraz ust. 7 "Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty do dnia 15 lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację".
 

Odmowa przyznania świadczenia

        Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
        Odmowa przyznania świadczenia może również nastąpić w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
 1. Świadczenia pieniężne:
 2. a) zasiłek stały,
  b) zasiłek okresowy,
  c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

 3. Świadczenia niepieniężne:
 4. a) praca socjalna,
  b) bilet kredytowany,
  c) składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  d) składki na ubezpieczenia społeczne,
  e) sprawienie pogrzebu,
  f) poradnictwo specjalistyczne,
  g) interwencja kryzysowa,
  h) schronienie,
  i) posiłek,
  j) niezbędne ubranie,
  k) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  l) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.