W ó j t  G m i n y  G r u d u s k

ogłasza nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze

 

 1. 1. Kierownika Klubu Senior+ w Grudusku

                                           nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

a/  obywatelstwo polskie

b/  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

c/  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

d/  nieposzlakowana opinia

e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne         przestępstwo skarbowe

e/ wykształcenie   wyższe  

f/ co najmniej 3-letni   staż pracy  w pomocy społecznej

g/ posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji  pomocy społecznej

      Ponadto kandydat na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ powinien  posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietów Open  Office , Excel, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej

 a także

wykazać się  znajomością przepisów n/w ustaw:

-  o samorządzie gminnym,

-  kodeks postepowania administracyjnego,

-  ustawy o pomocy społecznej,

oraz  Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

    

 1. Wymagania dodatkowe:

 a/ znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi 

b/  komunikatywność cierpliwość

c/ samodzielność, kreatywność

d/ umiejętność podejmowania decyzji,

e/ umiejętność kierowania zespołem

f/ prawo jazdy kategorii B, czynne prowadzenie samochodu.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+ ,
 2. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 3. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 4. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+,
 5. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 6. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 7. Zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu,
 8. Organizowanie spotkań okolicznościowych, , wycieczek, wyjazdów do kina , teatru oraz innych miejsc,
 9. Współpraca z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku,
 10. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu
 11. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie  o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

    

 3a. Informacja o warunkach pracy:     

      1/ umowa o pracę  na czas określony – ¼ etatu     

      2/ miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Grudusku, ul. Żeromskiego 1A, 06-460 Grudusk,

      3/ wynagrodzenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudusk z dnia  16 czerwca 2009 r, w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia  dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny wraz z klauzulą zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2/ życiorys /CV/ dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę  na przetwarzanie danych osobowych.

3/   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/świadectwa  pracy, zaświadczenia/.

5/ kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/.

6/  kserokopie innych dodatkowych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i    umiejętnościach,

7/   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie/ w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego/.

8/  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania  pracy  na w/w stanowisku.

9/   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

10/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

11/ oświadczenie o nie prowadzeniu  działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej

  11/podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania  danych osobowych dotycząca rekrutacji

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4,5,6 – powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2019 r., poz. 1282/.”

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grudusk / pokój Nr 7 – I piętro / lub  przesłać   pocztą   w  terminie:  

              do  dnia  30 grudnia  2019 r.  roku  do godz.  14oo  na adres: Urząd Gminy Grudusk, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika Klubu Senior+ w Grudusku”

 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    

 1. 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk / grudusk.com/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudusk, zgodnie z ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282/.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm./ jest niższy niż 6%.

      Inne  informacje:

 

     KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Grudusk  działa dwuetapowo:

   I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze  oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego  etapu postępowania.

   II etap -  przeprowadzenie  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

                                                                                                    

Grudusk, 19 grudnia 2019 r.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), informuję, że:

 1. Urząd   Gminy Grudusk  jest administratorem  danych osobowych ubiegających się o zatrudnienie kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Grudusk, tel. 23 6715012, e-mail: iod@\grudusk.com
 3. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy  będą  przetwarzane  w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.  Dane osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.  
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Grudusk,…………………..                                                                      …………………………………..                                                                                                                                            / podpis kandydata/