Grudusk: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów przy obiektach użyteczności publicznej w Grudusku - budowa parkingu na działce Nr 302/1:302/2; 302/3 przy Urzędzie Gminy Grudusk
Numer ogłoszenia: 78872 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów przy obiektach użyteczności publicznej w Grudusku - budowa parkingu na działce Nr 302/1:302/2; 302/3 przy Urzędzie Gminy Grudusk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia:
1/ Prace pomiarowe przy wytyczeniu planu sytuacyjnego dróg manewrowych i parkingów - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - powierzchnia łączna 1525,15 m2.
2/ Wykonanie zdjęcia humusu przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na odległość do 1 km do dyspozycji inwestora. Powierzchnia 1225,15 m2.
3/ Roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingów i dróg manewrowych oraz zagęszczenie wibracyjne podłoża koryta na powierzchni 1525,15 m2 przy średniej głębokości 30 cm.
4/ Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B-15 grubości 10 cm i w ilości [0.1x(0,25+0,13)]=0,038 m3/mb długości krawężnika 332,90 m oraz krawężnik wtopiony długości 2,50 m na miejscu wejścia z parking na chodnik dla osób niepełnosprawnych.
5/ Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm i długości 24,40 m.
6/ Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu wibracyjnym na powierzchni parkingów i dróg manewrowych działki w ilości 1525,15 m2.
7/ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego przy grubości warstwy 20 cm w ilości 1525,15 m2.
8/ Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm w ilości 1433,20 m2.
9/ Wykonanie nawierzchni parkingów i dróg manewrowych z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na drogach manewrowych o powierzchni 1433,20 m2.
10/ Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm, o powierzchni 214,10 m2.
11/ Wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. Znak P-24 - sztuk 2 /oznakowanie wykonać za pomocą wbudowania kostki kolorowej/.
12/ Wykonanie ścieku liniowego długości 5 m wraz z przykanalikiem z rur PCV, średnicy 160 mm.
13/ Reagulacja istniejących studni kolektora sanitarnego i sieci teletechnicznej w ilości 5 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamówienia uzupełniające polegać będą na wykonaniu robót budowlanych, których na etapie opracowania projektu trudno było przewidzieć.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 4.000 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • IV.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 • III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz ofertowy
2/ Wypełniony kosztorys ofertowy
3/ Akceptowany projekt umowy
4/ Pisemne zobowiązanie - dokumenty podmiotów innych w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych inncy podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi9 stosunków na podstawie art.26 ust.2b.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grudusk.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54, I piętro, pokój Nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


              Wójt
         mgr Jacek Oglęcki

Pobierz specyfikację 
Dokumentacja techniczna