OCENA STANU ŚRODOWISKA (W TYM JAKOŚCI POWIETRZA) – PZYCZYNY I SKUTKI

Urząd Gminy Grudusk informuje, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie  pod adresem www.wios.warszawa.pl zamieszczony został ,,Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.”

W powyższym raporcie przedstawione zostały oceny podsumowujące wyniki badań  i pomiarów wykonanych w 2017 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, jakości wód, hałasu, pół elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.