W odpowiedzi na petycję złożoną drogą elektroniczną w dniu  07.07.2022 r. (data otrzymania 08.07.2022)  w sprawie umieszczania na Oficjalnej Stronie www Gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) informuję, iż zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grudusk nie wszystkie odpady budowlane i poremontowe są przyjmowane w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) styropian nie jest przyjmowany dlatego też złożona przez Państwa petycja nie może zostać rozpatrzona pozytywnie.

Wój Gminy Grudusk