INFORMACJA dot. zmiany terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Rąbież Gruduski.

Informuję , że Zebranie Wiejskie w Sołectwie Rabież Gruduski odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 roku o godz. 16.00  w świetlicy wiejskiej.
                                             WÓJT
                                       /-/ mgr Jacek Oglęcki


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
"Mapa aktywności organizacji pozarządowych" działających na terenie Gminy Grudusk została opracowana w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak również społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne. Ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami.

Mapa aktywności stanowi źródło wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie Gminy Grudusk.

Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest otwarta dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowana według procedur zawartych w Zarządzeniu Nr 11/2013 Wójta gminy Grudusk z dnia 06.06.2013 r.

Aby dana organizacja została ujęta w "mapie" lub też aby umożliwić zmianę danych o organizacji wpisanej już w "mapę aktywności" należy zapoznać się z procedurami aktualizacji oraz wypełnić "formularz aktualizacyjny".

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 11/2013 
Wykaz organizacji samorządowych 
Formularz aktualizacyjny 
PO KL

PROW

RPO WM