Ogłoszenie nr OR-SO.271.2.5.2012 z dnia 17 października 2012 

o wynikach postępowania o zamówienie publiczne, o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro pn: "Zakup pomp szlamowych dla OSP Grudusk, OSP Łysakowo i OSP Przywilcz"..