Grudusk, 27 października 2016 r PN-1/1/2016 OR-SO.271.10.14.2016  

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Przebudowa drogi gminnej Pszczółki-Czubaki od km 0+000 do km 1+205,80” zostało unieważnione.  

Uzasadnienie

 

Wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WÓJT

mgr Jacek Oglęcki