Grudusk, 31 października 2017 r
PN-13/14/2017
OR-SO.271.30.4.2017
                                                                         
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
    Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudusk w 2018 roku”  zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie
 
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 31 października 2017 r. godz.1000 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
                                                                                           WÓJT
                                                                                  mgr Jacek Oglęcki