Grudusk, 27 listopada 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

30 TYS. EURO

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie audytu energetycznego ex-post budynku Urzędu Gminy Grudusk”.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Uzasadnienie

Zbyt krótki okres od zakończenia termomodernizacji budynku uniemożliwia wykazanie osiągniętych wskaźników oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych.

Wójt Gminy

         mgr Jacek Oglęcki