Grudusk, 18 grudnia 2017 r

OR-SO.271.7.9.2017

 

OGŁOSZENIE

Niniejszym pismem informuję  o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „Dostawa wyposażenia szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku”.

Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. Pow 25 90-248 Łódź nie przystąpiła do podpisania umowy, gdyż uznała, że nie jest w stanie wykonać zamówienia w wymaganym terminie, tj. do dnia 20 grudnia 2017 roku.

                                                                                                WÓJT

                                                                                         mgr Jacek Oglęcki