Grudusk, 27 września 2018 r

PN-3/3/2018

OR-SO.271.10.7.2018

 

 ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) – wariant podstawowy w miejscowościach: Grudusk, Rąbież Gruduski, Łysakowo i Humięcino, Gmina Grudusk” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

Wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty.

WÓJT

mgr Jacek Oglęcki