Grudusk, 03 grudnia 2018 r

PN-5/5/2018

OR-SO.271.14.4.2018

                                                                         

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

    Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudusk w 2019 roku”  zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 03 grudnia 2018 r. godz.1000 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                                           WÓJT

                                                                                  Marek Piotrowicz