Grudusk, 10 października 2019 r.
OR-SO.271.2.9.2019
                                                                         
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
    Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 ero pn.: „Remont pomieszczeń użytkowych w budynku po hydroforni w Przywilczu, gm. Grudusk, na potrzeby strażnicy OSP w Przywilczu”  zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie
 
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10 października 2019 r. godz.1000 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
                                                                                            WÓJT
                                                                                     Marek Piotrowicz