Grudusk, 18 października 2021 r
TP-5/5/2021
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
    Na podstawie art.255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – „Przebudowa drogi gminnej Nr 120514W w miejscowości Strzelnia gm. Grudusk”   zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie
 
Wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
                                                                                           WÓJT
                                                                                   Marek Piotrowicz