Grudusk, 18 października 2021 r
TP-6/6/2021
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
    Na podstawie art.255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – „Udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego”   zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie
 
W/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
                                                                                           WÓJT
                                                                                   Marek Piotrowicz