Grudusk, 15 grudnia 2015 r
PN-12/14/2015
OR-SO.271.19.3.2015

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Grudusk w kwocie 7.223.475,47 zł”, zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Do wyznaczone dnia składania ofert, tj. 15.12.2015 r godz.10oo, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki