Grudusk, 29 czerwca 2015 r

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

30 TYS. EURO

Uprzejmie informuję, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro pn. Wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”.

Uzasadnienie

Z zaproszenia do złożenia oferty skorzystały trzy firmy. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a nie ma możliwości zwiększenia jej do ceny najkorzystniejszej oferty (art.91 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2013 r poz.907 z późn.zm.).

Wójt

mgr Jacek Oglęcki