Grudusk, 01 lipca 2015 r

PN-2/2/2014

OR-SO.271.8.4.2015

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego –„Udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 200.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Do wyznaczone dnia składania ofert, tj. 01.07.2015 r godz.14oo, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki