Grudusk, 22 lipca 2015 r

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

30 TYS. EURO

Uprzejmie informuję, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro pn. Wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”.

Uzasadnienie

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2013 r poz.907 z późn.zm.) oraz naruszającą zasady uczciwej konkurencji.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki