Grudusk, 20 sierpnia 2015 r

PN-5/6/2015

OR-SO.271.11.4.2015

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.3 pkt 1 w związku z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.759 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – „Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

 

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.759 z późn.zm.).

Opis przedmiotu zamówienia, zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, był niepełny, nie zawierał wszystkich elementów niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia i wymaga wprowadzenia niezbędnych korekt.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki