Grudusk, 31 sierpnia 2015 r

 

PN-6/7/2015

OR-SO.271.12.13.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.3 pkt 2 w związku z art.93 ust.1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn: „zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku zostało unieważnione.

Uzasadnienie

 

Zamówienie było podzielone na trzy części.

Na część I i część II nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu, natomiast cena oferty złożona na część III przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki