Grudusk, 24 września 2015 r

PN-9/10/2015

OR-SO.271.15.12.2015

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.93 ust.2 w związku z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Grudusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zorganizowanie wystawy „Faktoria handlowa” na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku wraz z uzupełnieniem wyposażenia chat ekspozycyjnych w dodatkowe elementy, w ramach realizacji zadania pn: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku zostało unieważnione w następujących częściach:

Część II – Wykaz kolejnych działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności wizualno-historycznej skansenu oraz dalszych elementów uzupełniających wyposażenie chat ekspozycyjnych

Część IV – Doposażenie stołu rycerskiego biesiadnego w narzędzia kuchenne

Uzasadnienie

Zamówienie było podzielone na cztery części.

Na w/w części zamówienia nie wpłynęły żadne oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki