Grudusk, 03 lipca 2017 r

 OR-SO.271.18.4.2017

PN-7/7/2017

                                                                    

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gm. Grudusk”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?

Odpowiedź:

Nie, byłoby to niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem obu osi?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3500 litrów?

Odpowiedź:

Nie, min.4500 litrów, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze skrzynią dachową wykonaną z aluminium?

Odpowiedź:

Tak.

                                                                                                 WÓJT

                                                                                       mgr Jacek Oglęcki