Grudusk, 07 lipca 2017 r

OR-SO.271.18.4.2017

PN-7/7/2017

                                                                   

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gm. Grudusk”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę  pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

 

 

Pytanie Nr 1:

Zamawiający wymaga, by pojazd był wyposażony w zbiornik wody o pojemności min. 4500 litrów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności min. 4000 litrów, co z naddatkiem spełnia wymagania stawiane pojazdom kategorii średniej?

 

Odpowiedź:

Nie. Główny powód to określenie takich parametrów we wniosku o dofinansowanie ze środków UE a na zakup tego samochodu gmina otrzymała dotację.

                                                                                                                            WÓJT

                                                                                           mgr Jacek Oglęcki