Grudusk, 07 września 2017 r

OR-SO.271.23.4.2017

PN-9/9/2017

                                                                    

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gm. Grudusk”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę  pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

 

  

 

Pytanie Nr 1:

W nawiązaniu do w/w postępowania dotyczącego zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Grudusk bardzo proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia do dnia 10.12.2017r.? Jeśli nie prosimy o wskazanie możliwie najpóźniejszego terminu realizacji?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem uzyskania zgody z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Pytanie Nr 2:

Proszę o informację czy sprzęt wymieniony w tabelkach należy zakupić i dostarczyć wraz z dojazdem?

 

Odpowiedź:

Tak.

                                    

Pytanie Nr 3:

Ponadto informujemy, że w przypadku dostawy w/w sprzętu wraz z dojazdem, podane przez Zamawiającego masy traktujemy jako orientacyjne, nie odnoszące się do ewentualnie dostarczonego wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie naszej deklaracji.

 

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy Państwa deklarację.

 

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia masztu oświetleniowego o wysokości „wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi dojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo minimum 4,5m?”

 

Odpowiedź:

Nie, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu z RPO WM wyszczególniony został maszt oświetleniowy o wysokości 5m.

 

Pytanie Nr 5:

Zwracam się również z prośbą o przesłanie załączników do SIWZ w formie pliku edytowalnego Word celem ułatwienia przygotowania i ewentualnego złożenia Państwu oferty.

 

Odpowiedź:

Załączniki do SIWZ w formie pliku edytowalnego przesyłamy na Państwa adres e-mail.

                                                                                            WÓJT

                                                                                     mgr Jacek Oglęcki