Grudusk, 09.07.2018 r

OR-SO.271.9.2.2018

PN-2/2/2018

                                                                    

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gm. Grudusk”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę  pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

 Pytanie Nr 1:

Proszę o informację czy sprzęt wymieniony w tabelkach należy dostarczyć wraz z pojazdem?

Odpowiedź:

Tak,

 Pytanie Nr 2:

Ponadto informujemy, że w przypadku dostawy w/w sprzętu wraz z pojazdem, podane
przez Zamawiającego masy traktujemy jako orientacyjne, nie odnoszące się do
ewentualnego dostarczonego wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie deklaracji ?

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że podane masy traktujemy jako orientacyjne.  

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia masztu oświetleniowego o
wysokości: „ wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo minimum 4,5 m? ”

 Odpowiedź:

Nie , ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu z RPO WM wyszczególniony został maszt oświetleniowy o wysokości 5 m.

                                                                                            WÓJT

                                                                                     mgr Jacek Oglęcki