Grudusk, dnia 11.09.2017 r.        

 

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

„Zakup wyposażenia placu zabaw w Grudusku”

 

 

W przedmiotowym zapytaniu w punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia zamiast zapisu Ofertę wraz z fotografią towaru i opisem parametrów należy złożyć w terminie do 14.09.2018 r. do godziny 10.00” wprowadza się zapis o treści: Ofertę wraz z fotografią towaru i opisem parametrów należy złożyć w terminie do 17.09.2018 r. do godziny 10.30”.

 

Uzasadnienie

 

W wyniku omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym błędnie wpisana została data i godzina złożenia oferty w punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia, tj. 14.09.2018 r. godz. 10.00. W punkcie VII. Miejsce i termin złożenia oferty wpisana została właściwa data, tj. 17.09.2018 r. godz. 10.30.

 

Wójt Gminy Grudusk