WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym (art.275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem jest

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grudusk w I półroczu  2022 roku

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę  pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art.284 ustawy z 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn.zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie-1:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie do popiołu pojemników lub worków innego koloru np. szarego ?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę.       

Pytanie-2:

„Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów selektywnie zebranych (tworzywa sztuczne, papier i tektura) raz na miesiąc i szkło co 2 miesiące ?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie-3:

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w formularzu cenowym popiołu (kod odpadu ex 20 01 99)

Odpowiedź:

Popiół został uwzględniony w formularzu cenowym, który po dokonaniu zmiany przekazujemy w załączeniu.

                                                                                                WÓJT

                                                                                        Marek Piotrowicz