WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym (art.275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem jest

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grudusk w I półroczu  2022 roku

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę  pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art.284 ustawy z 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn.zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie-1:

Czy Zamawiający  dopuszcza zbieranie popiołu raz na miesiąc?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy zbieranie popiołu raz na miesiąc.    

Pytanie-2:

Czy Zamawiający dopuszcza zbieranie bioodpadów z budynków jednorodzinnych z częstotliwością:

a/ raz w miesiącu w okresie listopad – marzec?

b/ raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień – październik ?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę.

                                                                                                WÓJT

                                                                                        Marek Piotrowicz