Grudusk, 08 czerwca 2022 r

TP-1/1/2022                               

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

  dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym (art.275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem jest

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grudusk w II półroczu  2022 roku

W związku ze złożonymi przez Państwa  pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art.284 ustawy z 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn.zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie-1:

Czy Zamawiający  dopuszcza stosowanie do popiołu pojemników lub worków innego koloru, np. szarego?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę.       

Pytanie-2:

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów selektywnie zebranych (tworzywa sztuczne, papier i tektura) raz na miesiąc?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie-3:

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów szklanych z częstotliwością co 2 miesiące?

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie-4:

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór bioodpadów w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie raz na miesiąc?

Odpowiedź:

Odbieranie bioodpadów zgodnie z zapisem w Uchwale Nr 209/XXIII/2021 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 96/X/2019 Rady Gmin y Grudusk z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.: „Bioodpady stanowiące odpady komunalne z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie raz na miesiąc.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne, z budynków mieszkalnych wielolokalowych – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.”

Pytanie-5:

Proszę o zmianę w formularzu cenowym kodu odpadu – urządzenia zawierające freony na

20 01 23.

Odpowiedź:

Poprawiony formularz cenowy w załączeniu niniejszego pisma.

                                                                                              WÓJT

                                                                                        Marek Piotrowicz

załączniki - pobirz