O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GRUDUSK

z dnia 5 maja 2014 roku


Na podstawie art.36§2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r -Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz.112 z póź. zm.) -Wójt Gminy Grudusk

Podaje do wiadomości publicznej, że spisy wyborców zostały sporządzone i będą udostępniane na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Grudusk

/ I piętro,pokój Nr 6 /, w godzinach urzędowania.-


Wójt Gminy

/-/ Jacek Oglęcki