o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Grudusk
bez głosowania
w okręgu nr 9

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
  1. W okręgu wyborczym nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grudusk wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 9 głosowania w wyborach do Rady Gminy Grudusk nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
    z listy nr 1 KWW JEDNOŚĆ GRUDUSK
    1. GOŁĘBIEWSKI Piotr Mirosław
o zarejestrowanej liście kandydata na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 171) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1 Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje informację o zarejestrowanej liście kandydata na radnego.

Okręg Wyborczy Nr 9
Lista nr 1 - KWW JEDNOŚĆ GRUDUSK

  1. GOŁĘBIEWSKI Piotr Mirosław, lat 48, zam. Przywilcz
 
         Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Marcin Bernard Sadkowski
Na podstawie art. 94 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172 ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 i z 2012 r., poz. 1399 ) oraz uchwały Nr 217/XXX/2002 Rady Gminy Grudusk w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 208, poz. 5150) podaje się do wiadomości wyborców, informację o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grudusk, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

 Numer okręgu
wyborczego
 Granice okręgu wyborczego  Liczba wybieranych radnych
w okręgu wyborczym
9. Sołectwa: Leśniewo Górne, Leśniewo Dolne, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz 1


Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54.

Wójt
(-) Jacek Oglęcki
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie postanowieniem nr 26/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Grudusku w następującym składzie:

 1.  Gorczyca Damian  - zam. Grudusk
 2.  Kołakowska Teresa  - zam. Stryjewo Wielkie
 3.  Korycińska Beata  - zam. Leśniewo Dolne
 4.  Miłoszewska Magdalena  - zam. Stryjewo Wielkie
 5.  Sadkowski Marcin Bernard  - zam. Nieborzyn
 6.  Twardowska Marta  - zam. Łysakowo
 7.  Żerańska Lucyna  - zam. Przywilcz

Komisja na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 8 maja 2013 r. wybrała:

 - na przewodniczącego Komisji  - Marcina Bernarda Sadkowskiego
 - na zastępcę przewodniczącego  - Teresę Kołakowską

Gminna Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Grudusku, ul. Ciechanowska 54 (budynek Urzędu Gminy - I piętro, pokój nr 8, tel. 23 671 50 12), w której pełni dyżury w dniach:
 - 13, 14, 15, 16 maja 2013 r.  - w godz. 10:00 - 16:00
 - 17 maja 2013 r.  - w godz. 10:00 - 24:00

Zgłoszenia list kandydatów na radnego przyjmowane będą do dnia 17 maja 2013 r. w dniach i godzinach pełnionych przez Komisję dyżurów.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Marcin Bernard Sadkowski