Na podstawie art. 94 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172 ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 i z 2012 r., poz. 1399 ) oraz uchwały Nr 217/XXX/2002 Rady Gminy Grudusk w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 208, poz. 5150) podaje się do wiadomości wyborców, informację o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grudusk, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

 Numer okręgu
wyborczego
 Granice okręgu wyborczego  Liczba wybieranych radnych
w okręgu wyborczym
9. Sołectwa: Leśniewo Górne, Leśniewo Dolne, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz 1


Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54.

Wójt
(-) Jacek Oglęcki