o zarejestrowanej liście kandydata na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 171) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1 Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje informację o zarejestrowanej liście kandydata na radnego.

Okręg Wyborczy Nr 9
Lista nr 1 - KWW JEDNOŚĆ GRUDUSK

  1. GOŁĘBIEWSKI Piotr Mirosław, lat 48, zam. Przywilcz
 
         Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Marcin Bernard Sadkowski