w sprawie zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych z obszaru gminy Grudusk.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54 – I piętro, pokój nr 5 codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie do dnia 16 września 2011 r.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej Komisji w tutejszej gminie.

Kandydatami do składu obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców tutejszej gminy.

Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu Komisji.

Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku do w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz jest dostępny w tutejszym Urzędzie Gminy.

       Wójt
Jacek Oglęcki


Formularz zgłoszeniowy do OKW
w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) - Wójt Gminy Grudusk podaje do wiadomości publicznej, że urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich komitetów wyborczych związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. mogą być bezpłatnie umieszczane na:
 • słupach ogłoszeniowych w miejscowości Grudusk,

 • słupach ogłoszeniowych lub tablicach informacyjnych w sołectwach:
Borzuchowo - Daćbogi, Humięcino – Andrychy, Humięcino, Humięcino - Koski, Kołaki Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce – Rozwory , Purzyce – Trojany, Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Stryjewo Wielkie, Wiksin, Wiśniewo, Zakrzewo Wielkie, Żarnowo.


       Wójt
Jacek Oglęcki
Na podstawie art. 16 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr 65/98 Zarządu Gminy Grudusk z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 32, poz. 211) - podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 Numer
obwodu
 Granice obwodu głosowania  Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
 1. miejscowość: Grudusk – ulice:
Cicha, Ciechanowska, Kolejowa, Konopnickiej, Mazowiecka,
Mościckiego, Nowa, 50 – lecia PCK, Polna, Sienkiewicza,
Strażacka, Szkolna, Żeromskiego.
miejscowości:
Borzuchowo – Daćbogi, Grudusk – Brzozowo,Grudusk – Olszak,
Kołaki Małe, Kołaki Wielkie, Pszczółki – Czubaki, Pszczółki Górne,
Pszczółki – Szerszenie, Purzyce – Rozwory, Purzyce – Trojany,
Rąbież Gruduski, Sokołowo, Sokólnik, Strzelnia, Wiksin,
Wiśniewo, Żarnowo.
 Gminny Ośrodek
Kultury
Plac Grunwaldu 4
Grudusk

tel. (23)671–50–33
 2. miejscowości:
Dębowo, Humięcino, Humięcino – Andrychy, Humięcino – Klary,
Humięcino – Koski, Humięcino – Retki, Leśniewo Dolne,
Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Mierzanowo – Kolonia,
Nieborzyn, Polanka, Przywilcz, Stryjewo Wielkie, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie.
 Dom Strażaka
Łysakowo 59,
Łysakowo

tel. (23)671–54–02


Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu głosowania od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Lokal Nr 1 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi do dnia 19 września 2011 r.

Do celu głosowania korespondencyjnego wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 z siedzibą w Grudusku.

Wójt
Jacek Oglęcki
WYBORY
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 3. zaliczeniu do II grupy inwalidów.
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Gminy Grudusk (I piętro, pokój nr 6, tel/fax 23 671 50 12, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
 5. oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Grudusk,
 6. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 7. wskazanie stałego adresu zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który do 19 września 2011 r. zgłosi prawidłowo zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma z Urzędu Gminy wyłącznie do rąk własnych pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
Postanowienie prezydenta RP pobierz
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy pobierz
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.