WYBORY
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  3. zaliczeniu do II grupy inwalidów.
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Gminy Grudusk (I piętro, pokój nr 6, tel/fax 23 671 50 12, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. nazwisko i imię (imiona),
  2. imię ojca,
  3. datę urodzenia,
  4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
  5. oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Grudusk,
  6. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  7. wskazanie stałego adresu zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który do 19 września 2011 r. zgłosi prawidłowo zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma z Urzędu Gminy wyłącznie do rąk własnych pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.