w sprawie zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych z obszaru gminy Grudusk.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54 – I piętro, pokój nr 5 codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie do dnia 16 września 2011 r.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej Komisji w tutejszej gminie.

Kandydatami do składu obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców tutejszej gminy.

Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu Komisji.

Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku do w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz jest dostępny w tutejszym Urzędzie Gminy.

       Wójt
Jacek Oglęcki


Formularz zgłoszeniowy do OKW