Jeżeli jesteś wyborcą niepełnosprawnym, wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie, masz prawo do uzyskiwania informacji o:

  1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
  2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  3. lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca Twojego zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  4. warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
  5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
  6. warunkach oraz formach głosowania.

Aby uzyskać takie informacje powinieneś złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w którym podasz nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje zostaną Ci przekazane telefonicznie, wysłane pocztą lub przez Internet.

Informacje o wyborach są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.