Wójt Gminy Grudusk informuje, że na podstawie stałego rejestru wyborców Gminy Grudusk, dnia 01.10.2018 r. został sporządzony spis wyborców dla wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, którym przysługuje prawo wybierania w wyżej wymienionych wyborach, mogą sprawdzać czy są ujęte w spisie wyborców do 15 października 2018r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Grudusk.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

Wójt  

(-)   Jacek Oglęcki

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Grudusku
z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Grudusku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Grudusk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.

PIOTROWICZ Marek, lat 56, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Grudusk,

zgłoszony przez KWW "JEDNOŚĆ GRUDUSK"

 
 

2.

RAMA Jacek, lat 56, wykształcenie wyższe, członek PiS, zam. Borzuchowo - Daćbogi,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 
 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Grudusku

 

/-/ Anna Bastkowska

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grudusk

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 3 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Ciechanowie I

Mariusz Waldemar Królikowski